martes, 24 de noviembre de 2009

PORTUGALETE EN LA MUSICA POPULAR (2)Continuando con las canciones que en el pasado se cantaban en otras localidades y que tenían una relación directa con la villa de Portugalete, en esta ocasión traigo al blog una canción recogida en la localidad de Ondarroa en la que se da cuenta de unas regatas celebradas en Portugalete el año 1925.

La misma titulada Portugaleteko Estropadak da cuenta de una regata en aguas jarrilleras en la época citada, el número de traineras participantes además de la opinión personal de los Ondarrutarrak del resto de remeros, incluidos los portugalujos que tomaron parte de esta regata.

En esta entrada inserto la partitura de la misma así como la letra completa de esta antigua canción.

1.- Milla bederatzireun
ogeta bost urte,
Irallaren ogeia
señalatzen dute,
estropada ederrak
izanak dirate,
jokatu zan lekua
da Portugalete,
allegatu da ara
makiña bat jente.

2.- Club Deportibo Aurrera
Ondarroatarrak
erakutsi dituzte
txit mutil azkarrak,
arraunlariak ere
ez dirade txarrak,
asko bildurtu ditu
oien afarrak,
erri onetan oraindik
ba dira indarrak.

3- Bost traiñeru zirala
jokatutzekuak,
aditzen cinan zuen
ango juraduak,
iru zlran aurretik
ateratakuak,
Ondarru Portugalete
ta Santoñakuak,
markarik andienak
egin gurekuak.

4.- Zierbana ta Ondarru
ogeta zazpian
jokatzeko zirala
ondo ba zekian
guregana etortzen
bildurtutzen ziran,
orregaitik jarriak
dira atxakiak,
bestelanikan pozik
etorriko ziran.

5.- Gurekin jokatzera
animatzen etzan,
begira zeguenak
ala dute esan,
atxekia ugari,
orregatik ba zan,
Zierbanatar ori
deskalifika zan
ala esan izango
sendo egon ba zan.

6.- Zierbanak ukatu,
Sestao zan jarri,
bigarren premiua
eman zion ari,
asko gustatu zaie
Ondarrutarrari,
gogoz eman zioten
eskuak alkarri,
orregatik gelditu
ez da lotsagarri.

7.- Sestao, Zierbana
alkarren urrenak,
oiek ziran atzetik
jokatu zutenak
estropada onetan
ba ziraden lanak,
bigarren premiua,
dauka Zlerbanak,
baña Ondarrutarrak
jaso dituz famak.

8.- Gure kontra ba ziran
burla ta oiuak,
ez da esan bearrik
auzo errikuak,
ensaiuan asi ta
erretiratuak,
gu ez gera oraindik
ori eindakuak,
garialako mutil
petxu onekuak.

9.- Azkenengo estropada
emen egin zala
ogeitairu urte da
jokatua zala,
asaba zarretatik
datorren indarra
dantzatu da ederki
arraunaren pala,
jakin daizu oraindik
lengoak gerala.

10.- Estropada aurretik,
jokatu onduan,
desafiorik asko
aditu genduan,
premiuak atera
dituzte kasuan,
Errege jaunan kopa
orra nun daguan,
Club Deportivo Aurrera
Ondarroakoan.

1 1.- Kopa gurekin dago,
aurtengo urtian,
ta ondo gordetzea
saiatu gaitian
okerrik ez ba dogu
bien bitartian,
allegatuko gara
alako batian,
agur adiskidea
urrengo artian.

12.- Au sendo ba dakie
ingurutakuak,
txapeldunak gerala
Ondarruakuak,
orra amabi bertso
estropadakuak,
aurten Portugaleten
jokatutakuak,
oiek dira Burgoak
ataratakuak."

Espero que la entrada guste y hasta la próxima.

No hay comentarios: